ภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงคืออะไร

คือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าทางใดที่ไม่ป้องกัน และการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน