อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ นายทะเบียนสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน OPD447 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2542–2543 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสามเงา และ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2543–2545 แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2548–2550 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล