พ.อ.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ ปฏิคมสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน แผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 Phramongkutklao hospital (IDAT) Diplomate of the Thai Subspecialty Board of Infectious Disease ปี พ.ศ. 2552 Phramongkutklao hospital (RCPT) Diplomate of the Thai Board of Internal Medicine ปี พ.ศ. 2546 Phramongkutklao college of medicine Medical degree (M.D.) ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2565 หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม…