อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย ประชาสัมพันธ์สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย สถานที่ทำงานปัจจุบัน หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2548 -2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปี พ.ศ. 2558 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2554-2555 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2556-2558 แพทย์ประจาบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558-2560 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช  ผลงานตีพิมพ์ Sripanidkulchai K, Boonyasiri A, et…