อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย ประชาสัมพันธ์สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย