ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคโครงการพี่ให้ น้องได้เรียน ประจำปี 2566

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย และ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีที่อยู่ในภาวะยากลำบากใน โครงการ พี่ให้ น้องได้เรียน

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้รับการศึกษาและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมมือกันและประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสนับสนุนจากสังคม โดยการสร้างโอกาสในการบริจาคเงินทุน เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

*** เงินบริจาค สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ***

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 917-2-02472-2
ชื่อบัญชี โครงการพี่ให้น้องได้เรียน

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2716-6992
มือถือ 09-4154-2369
E-mail: thai_aids@hotmail.com

แนวทางเวชปฏิบัติ HIV/AIDS ต่างประเทศ

ติดต่อสมาคมฯ

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310