รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560)

 

1 ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค กรรมการและที่ปรึกษา  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
2 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล กรรมการและที่ปรึกษา  ศิริราชพยาบาล
3 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ กรรมการและที่ปรึกษา  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
4 ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล กรรมการและที่ปรึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์ กรรมการและที่ปรึกษา  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
6 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคม  ศิริราชพยาบาล
7 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม อุปนายกสมาคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต เลขาธิการ  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
9 นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ ประธานวิชาการ  สถาบันบำราศนราดูร
10 นพ.โอภาส พุทธเจริญ รองประธานวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ เหรัญญิก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12 ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ ปฎิคม  โรงพยาบาลรามคำแหง
13 รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ นายทะเบียน  ศิริราชพยาบาล
15 ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ กรรมการ  โรงพยาบาลชลบุรี
16 นพ.สุเมธ องค์วรรณดี กรรมการ  ผอ.สำนักโรคเอดส์ฯ
17 ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ กรรมการ  ศิริราชพยาบาล
19 รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 พญ.สุชาดา ไชยวุฒิ กรรมการ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21 พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ กรรมการ  HIV-NAT
22 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการ  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา
23 นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการ  สถาบันบำราศนราดูร
24 ผศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร กรรมการ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
25 พ.ท.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ กรรมการ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า