รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564)

 

1 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม นายกสมาคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ อุปนายกสมาคม  โรงพยาบาลชลบุรี
3 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ กรรมการ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4 รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ กรรมการ  ศิริราชพยาบาล
7 นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล กรรมการ  สถาบันบำราศนราดูร
8 พ.อ.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ กรรมการ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
9 รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา กรรมการ  ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ด้าน สธ.
11 พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ กรรมการ  HIV-NAT
12 นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ กรรมการ  สถาบันบำราศนราดูร
13 นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ กรรมการ  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.
14 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ กรรมการและที่ปรึกษา  ศิริราชพยาบาล
15 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ กรรมการและที่ปรึกษา  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
16 ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์ กรรมการและที่ปรึกษา  โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
17 ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค กรรมการและที่ปรึกษา  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
18 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพล สุวรรณกูล กรรมการและที่ปรึกษา  ศิริราชพยาบาล
19 ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล กรรมการและที่ปรึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กรรมการและประธานวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร กรรมการและรองประธานวิชาการ  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
22 ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์ กรรมการและปฎิคม  โรงพยาบาลรามคำแหง
23 อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์ กรรมการและนายทะเบียน  ศิริราชพยาบาล
23 อ.พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์  ศิริราชพยาบาล
25 รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26 ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล กรรมการและเลขาธิการ  โรงพยาบาลรามาธิบดี