ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 14" (14th HIV/AIDS Workshop 2015)
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบีซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 13" (13th HIV/AIDS Workshop 2014)
วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบีซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 12" (12th HIV/AIDS Workshop 2013)
วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร