ทำเนียบนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

 

  

นายกสมาคมฯ

สมัยวาระ

                1  ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค     
     (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2545 - 2548
 2 ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล
     (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2548 - 2550
 3 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
     (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2550 - 2554
 4 ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
     (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2554 - 2556
 5 ผศ.นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
    (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2556 - 2558
 6 รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
    (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2558 - 2562
 7 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
    (บทสัมภาษณ์)

พ.ศ. 2562 - 2564